JUNTA

L’òrgan suprem de l’Associació Catalana de Dansa Lliure és l’Assemblea General. La seva funció principal és la d’elegir als membres de la seva Junta Directiva que exercirà durant dos anys amb la possibilitat de la reelecció.

Les tasques d’aquesta Junta Directiva són diverses:

* Donar a conèixer la dansa mitjançant diferents activitats: espectacles, cursos, tallers i difusió a les xarxes socials.
* Organització de diversos cursos, molts amb piano en directe, que es fan al llarg de l’any arreu de Catalunya i Espanya.
* Organització de la Junta de Programació Anual.
* Gestió de les finances.
* Gestió de les peticions i suggeriments per part dels socis.


Els membres d’aquesta Junta Directiva es reuneixen periòdicament en funció de les necessitats mitjançant l’aplicació Zoom. Per ca una d’aquestes reunions es crea una acta on s’hi registra tot el que s’ha parlat i acordat.

Des del 12 d’agost de 2022, els membres d’aquesta Junta Directiva són les persones següents:

President: Mireia Jerez

Vicepresidenta: Montse Masana

Tresorera: Neus Farell

Secretària: Rosa Ma Porta

Vocal y coordinadora de cursos: Martha Giordano

JUNTA

El órgano supremo de la Asociación Catalana de Danza Libre es la Asamblea General. Su función principal es la de elegir a los miembros de su Junta Directiva que ejercerá durante dos años con posibilidad de reelección.

Las tareas de esta Junta Directiva son varias:

* Dar a conocer la danza mediante distintas actividades: espectáculos, cursos, talleres y difusión en las redes sociales.
* Organización de los distintos cursos que se hacen a lo largo del año en distintas partes de Cataluña y España.
* Organización de la Junta de Programación Anual.
* Gestión de las finanzas.
* Gestión de las peticiones y sugerencias por parte de los socios.

Los miembros de esta Junta Directiva se reúnen periódicamente en función de las necesidades mediante la aplicación telemática Zoom. Para cada una de estas reuniones se crea un acta donde se registra todo lo hablado y acordado.

Desde el 12 de agosto de 2022, los miembros de esta Junta Directiva son las siguientes personas:

Presidenta: Mireia Jerez

Vicepresidenta: Montse Masana

Tesorera: Neus Farell

Secretaria: Rosa Ma Porta

Vocal y coordinadora de cursos: Martha Giordano

CONSEIL

L’organe principal de l’Association Catalane de Danse Libre est l’Assemblée Générale. Sa fonction principale est d’élire les membres de son Conseil d’Administration qui exerceront un mandat de deux ans avec possibilité de réélection.

Les missions de ce Conseil d’Administration sont multiples :

* Faire connaître la danse à travers différentes activités : spectacles, cours, ateliers et diffusion sur les réseaux sociaux.
* Organisation des différents cours qui ont lieu tout au long de l’année dans différentes régions de Catalogne et d’Espagne.
* Organisation de la Réunion Annuelle de Programmation.
* Gestion financière.
* Gestion des demandes et suggestions des partenaires.

Les membres de ce Conseil d’Administration se réunissent périodiquement selon les besoins via l’application télématique Zoom. Pour chacune de ces réunions, un procès-verbal est créé où tout ce qui a été discuté et convenu devient enregistré.

Au 12 août 2022, les membres de ce Conseil d’Administration sont les personnes suivantes :

Présidente : Mireia Jerez

Vice-président : Montse Masana

Trésorier : Neus Farell

Secrétaire : Rosa Ma Porta

Membre et coordinatrice des cours : Martha Giordano

L’ACLL està adherida a la FEDALI (Federació Europea de Dansa Lliure). Compta amb el suport d’uns 150 socis i sòcies que s’organitzen en diferents seus, grups de voluntariat, comissions, ajuts espontanis i una junta directiva per tal de dur a terme diferents iniciatives.

La principal activitat de l’ACDL consisteix en l’organització de cursos per aprendre i practicar aquesta modalitat de dansa. Cal destacar que la majoria són amb piano en directe ja que permet una autèntica vinculació entre música i moviment. També fem exposicions, espectacles i jornades d’intercanvi per tal d’afavorir-ne la seva difusió.

La ADCL está adherida a la FEDALI (Federación Europea de Danza Libre) Cuenta con el apoyo de unos 150 socios y socias que se organizan en distintas sedes, grupos de voluntariado, comisiones, ayudas espontáneas y una junta directiva para llevar a cabo distintas iniciativas.

La actividad principal de la ACDL consiste en la organización de cursos para aprender y practicar esta modalidad de danza. Cabe destacar que la mayoría se realizan con piano en directo ya que permite una auténtica vinculación entre música y movimiento. También hacemos exposiciones, espectáculos y jornadas de intercambio para favorecer su difusión.

L’ADCL forme partie de la FEDALI (Fédération Européenne de Danse Libre).  A ce moment l’association compte environ 150 membres qui s’organisent dans différents endroits de la Catalogne et de l’Espagne.  Il y a aussi un conseil  d´administration pour mener à bien les différentes initiatives et des nombreux groups de volontaires qui contribuent à sa diffusion.

L’activité principale de l’ACDL consiste à organiser des cours pour apprendre et pratiquer cette modalité de danse.A noter que la plupart de cours sont réalisés avec de la musique live, que ce soit du piano ou de la guitarre ce qui permet un véritable lien entre musique et mouvement. Nous organisons également des expositions, des spectacles et des journées d’échange pour favoriser la diffusion de la danse libre.

GRÀCIES PER LA VOSTRA VISITA

UN PROYECTE DE:

EN COL·LABORACIÓ AMB:

Scroll al inicio