ASSOCIACIÓ CATALANA DE DANSA LLIURE

DANSA LLIURE MÈTODE MALKOVSKY

La dansa lliure és una forma d’expressió artística creada pel ballarí i coreògraf txec François Malkovsky (1889-1982). L’any 1910, viatjà a Paris per continuar amb els seus estudis de cant clàssic on veié ballar a Isadora Duncan en el teatre de Châtelet el gener de 1911. Aquesta experiència li canvià el seu camí ja que s’adonà que la manera com dansava la ballarina traduïa les emocions millor que el cant. Així, abandonà la seva carrera com a cantant per convertir-se en el creador de l’escola de dansa lliure de París.  Assistí a diversos cursos amb els precursors d’aquesta nova dansa com Raymond Duncan i Marie Kummer. Finalment, ensenyà el seu propi mètode el seu  estudi.

                                                              Mètode

La dansa lliure Malkovsky es basa en la recerca del moviment humà natural com una unitat indivisible entre la part mental, emocional i física a través de l’escolta musical. El seu objectiu principal és l’alliberació de les tensions físiques per tal de trobar l’expressió autèntica de les emocions humanes.

En aquesta dansa, l’objectiu del moviment físic no és trobar una figura estètica determinada sinó que el moviment just i natural, sense sobreesforços, permet l’expressió autèntica humana de totes les emocions. El ballarí es converteix en un canal transmissor de les emocions expressades per la música tot respectant les lleis naturals del moviment.

En la proposta dels exercicis s’utilitzen imatges i moviments de molts elements de la naturalesa com el vent, el flux i reflux de l’aigua, el caminar dels felins, el vol dels ocells, etc. Així com també, imatges de situacions que generen emocions determinades com el desig, la serenitat, la joia, el plor, el bressolar de la mare, etc.

La respiració i el centre motor del cos són dos elements essencials en aquest pràctica corporal completa que ajuda a recuperar el moviment reflex, com l’oposició i la suspensió, a redescobrir la gravetat i el desequilibri en el desplaçament lent i ràpid. Aquesta dansa allibera la rigidesa del cos i ens ajuda a ampliar el repertori gestual.  Ens porta a sentir la joia de viure i ens desperta el món sensitiu així com també la creativitat i l’interès per la música.

Aquesta metodologia és altament rigorosa en l’escolta interior i estricta en l’autenticitat de les expressions, però permet formes relaxades i personals a nivell físic. És apta per a tot tipus de persones de diferents edats i tipologies corporals fent que les sessions afavoreixin el treball en la diversitat.

François Malkovsky

Isadora Duncan

DANSA LIBRE MÉTODO MALKOVSKY

La danza libre es un método de expresión artística creada por el bailarín y coreógrafo checo François Malkovsky (1889-1982)  En 1910 viajó a París para seguir con sus estudios de cante lírico. Allí vio bailar a Isadora Duncan en el teatro Châtele en enero de 1911. Esta experiencia cambió su vocación, ya que se dio cuenta de que el lenguaje de la danza traducía las emociones mucho mejor que el canto. Así, abandonó su carrera como cantante para convertirse en el creador de la escuela de danza libre de París.  Asistió a diversos cursos con los precursores de esta nueva danza como Raymond Duncan y Marie Kummer. Finalmente, enseñó su propio método en su estudio.

                                                             Método

La danza libre Malkovsky se basa en la búsqueda del movimiento humano natural como una unidad indivisible entre la parte mental, emocional y física a través de la escucha musical. Su objetivo principal es la liberación de las tensiones físicas para encontrar la expresión auténtica de las emociones humanas.

En esta danza, el objetivo del movimiento físico no es encontrar una figura estética determinada, sino que el movimiento justo y natural, sin sobreesfuerzo, que permite la expresión auténtica humana de todas las emociones. El bailarín se convierte en un canal transmisor de las emociones expresadas por la música a través de sus movimientos respetuosos con las leyes naturales del movimiento.

En la propuesta de los ejercicios se utilizan imágenes y movimientos de muchos elementos de la naturaleza como el viento, el flujo y reflujo del agua, el andar de los felinos, el vuelo de los pájaros a sí como también, imágenes de situaciones que generan emociones determinadas como el deseo, la serenidad, la alegría, el llanto, el acunar de la madre, etc.

La respiración y el centro motor del cuerpo son dos elementos esenciales en esta práctica corporal completa que ayuda a recuperar el movimiento reflejo como la oposición y la suspensión, a redescubrir la gravedad y el desequilibrio en el desplazamiento lento y rápido. Esta danza libera la rigidez del cuerpo y nos ayuda a ampliar el repertorio gestual. Nos lleva a sentir la alegría de vivir y nos despierta nuestro mundo sensorial, así como también la creatividad y el interés por la música.

Esta metodología es altamente rigurosa en la escucha interior y estricta en la autenticidad de la expresión, pero permite formas relajadas y personales a nivel físico. Es apta para todo tipo de personas de distintas edades y tipologías corporales, favoreciendo así el trabajo en la diversidad.

François Malkovsky

Isadora Duncan

MÉTHODE DE DANSE LIBRE MALKOVSKY

La danse libre est une méthode d’expression artistique créée par le danseur et chorégraphe tchèque François Malkovsky (1889-1982). En 1910, il se rend à Paris pour poursuivre ses études de chant lyrique. Il y voit Isadora Duncan danser au théâtre de Châtele en janvier 1911. Cette expérience change sa vocation, car il se rend compte que le langage du danseur traduit bien mieux les émotions que le chant. Ainsi, il abandonne sa carrière de chanteur pour devenir le créateur de l’école de danse libre gratuite à Paris. Il suit différents cours auprès des précurseurs de cette nouvelle danse tels que Raymond Duncan et Marie Kummer. Finalement, il enseigne sa propre méthode son studio.

                                                                Méthode

La danse libre Malkovsky est basée sur la recherche du mouvement humain naturel en tant qu’unité indivisible entre la partie mentale, émotionnelle et physique à travers l’écoute musicale. Son objectif principal est la libération des tensions physiques pour retrouver l’expression authentique des émotions humaines.

Dans cette danse, l’objectif du mouvement physique n’est pas de trouver une figure esthétique déterminée, mais le mouvement juste et naturel, sans surmenage, permettant l’expression humaine authentique de toutes les émotions. Le danseur devient un canal émetteur des émotions exprimées par la musique à travers ses mouvements toujour respectueux des lois naturelles du mouvement.

Dans les exercices proposés, des images et des mouvements de nombreux éléments de la nature sont utilisés, comme le vent, le flux et le reflux de l’eau, la démarche des félins, le vol des oiseaux, etc. Ainsi que des images et des situations qui génèrent certaines émotions comme le désir, la sérénité, la joie, les pleurs, le bercement de la mère, etc.

La respiration et le centre moteur du corps sont deux éléments essentiels dans cette pratique corporelle complète qui permet de récupérer les mouvements réflexes tels que l’opposition et la suspension, de redécouvrir la gravité et le déséquilibre dans les mouvements lents et rapides. Cette danse libère la rigidité du corps et nous aide à élargir le répertoire gestuel. Il nous amène à ressentir la joie de vivre et éveille notre monde sensoriel, ainsi que notre créativité et notre intérêt pour la musique.

Cette méthodologie est très rigoureuse dans l’écoute interne et stricte dans l’authenticité de l’expression, mais permet des démarches détendues et personnelles sur le plan physique. Il convient à tout type de personnes, d’âges et de morphologies différents, favorisant tout le temp le travail dans la diversité.

François Malkovsky

Isadora Duncan

L’ACLL està adherida a la FEDALI (Federació Europea de Dansa Lliure). Compta amb el suport d’uns 150 socis i sòcies que s’organitzen en diferents seus, grups de voluntariat, comissions, ajuts espontanis i una junta directiva per tal de dur a terme diferents iniciatives.

La principal activitat de l’ACDL consisteix en l’organització de cursos per aprendre i practicar aquesta modalitat de dansa. Cal destacar que la majoria són amb piano en directe ja que permet una autèntica vinculació entre música i moviment. També fem exposicions, espectacles i jornades d’intercanvi per tal d’afavorir-ne la seva difusió.

La ACDL está adherida a la FEDALI (Federación Europea de Danza Libre) Cuenta con el apoyo de unos 150 socios y socias que se organizan en distintas sedes, grupos de voluntariado, comisiones, ayudas espontáneas y una junta directiva para llevar a cabo distintas iniciativas.

La actividad principal de la ACDL consiste en la organización de cursos para aprender y practicar esta modalidad de danza. Cabe destacar que la mayoría se realizan con piano en directo ya que permite una auténtica vinculación entre música y movimiento. También hacemos exposiciones, espectáculos y jornadas de intercambio para favorecer su difusión.

L’ADCL forme partie de la FEDALI (Fédération Européenne de Danse Libre).  A ce moment l’association compte environ 150 membres qui s’organisent dans différents endroits de la Catalogne et de l’Espagne.  Il y a aussi un conseil  d´administration pour mener à bien les différentes initiatives et des nombreux groups de volontaires qui contribuent à sa diffusion.

L’activité principale de l’ACDL consiste à organiser des cours pour apprendre et pratiquer cette modalité de danse.A noter que la plupart de cours sont réalisés avec de la musique live, que ce soit du piano ou de la guitarre ce qui permet un véritable lien entre musique et mouvement. Nous organisons également des expositions, des spectacles et des journées d’échange pour favoriser la diffusion de la danse libre.

PIES GRUPO VARIOS
PIES GRUPO 3
Imagen106

GRÀCIES PER LA VOSTRA VISITA

UN PROYECTE DE:

EN COL·LABORACIÓ AMB:

Scroll al inicio